Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Contact
Afbouw Gesubsidieerde Arbeid/Mobiliteitscentrum Gemeente Tilburg
Vacatures
Favoriete links
Opdrachtovereenkomst
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Gebruiksovereenkomst
Innovatief concept: preventieve aanpak Gemeente Tilburg


Crisismaatregelen Gemeente Tilburg: unieke aanpak met uitstekende resultaten aan de poort.

De gemeente Tilburg besloot medio 2010 tot de inzet van een aantal innovatieve en onorthodoxe  maatregelen om de enorme instroom in de WWB en WIJ een halt toe te roepen. Onder meer door de economische crisis zagen wij een bovengemiddelde bestandsgroei op ons afkomen die het noodzakelijk maakte te kiezen voor een vernieuwende aanpak en strategie. De ambtelijke voorbereidingen vanuit Sociale Zaken (afdeling Innovatie & Strategie) voor dit pakket aan crisismaatregelen startte in het voorjaar van 2010. De externe projectmanager (John van den Berg) belast met de ontwikkeling, organisatie en uitvoering werd in mei 2010 ingehuurd. Eind juli 2010 startte de projectorganisatie belast met de uitvoering van een aantal crisismaatregelen, te weten Tilburg Perspectief. De kosten werden gefinancierd uit het participatiebudget en uit de suppletieaangifte BTW op re-integratie.

Organisatie

Vanwege de beoogde snelle start, de gestelde targets (uitstroomdoelstellingen, inhoud, kosten en aantallen deelnemers), het innovatieve en zakelijke/marktgerichte karakter en de onorthodoxe aanpak werd gekozen voor uitvoering in eigen beheer door middel van een op te zetten projectorganisatie. De externe projectmanager John van den Berg werd belast met de leiding van deze projectorganisatie onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijke stuurgroep. Het team werd samengesteld op basis van tijdelijke externe inhuur van vakspecialisten en bestond grotendeels uit zeer ervaren loopbaanadviseurs, trainers en bemiddelaars op ZZP-basis met specifieke doelgroep- en marktkennis. Voor wat betreft de huisvesting van de projectorganisatie werd bewust gekozen voor een A-locatie  midden tussen de diverse Tilburgse uitzendbureaus aan de Spoorlaan.

De preventieve aanpak aan de poort

Eén van de meest prominente crisismaatregelen was de inzet op preventieve ondersteuning aan de poort, ofwel het voorkomen van nieuwe instroom in de WWB en WIJ. Vanuit de projectorganisatie Tilburg Perspectief werd direct vanaf het moment van (WWB-/WIJ-) aanvraag - een specifiek voor deze aanpak en doelgroepen ontwikkeld - intensief programma aangeboden van 4 weken en gemiddeld 20 uur per week.

Het programma bestond globaal uit de volgende onderdelen: a) uitgebreide diagnostische intake bij Tilburg Perspectief, intakerapportage + advies richting de aanmelder (Werkplein), b) start van het programma bestaande uit training, 1:1 coaching, prestatiesturing, bemiddeling en nazorg c) eindrapportage inclusief advies vervolgtraject richting aanmelder.

Het doel van dit programma: geen beroep op een WIJ of WWB-uitkering gedurende of aansluitend aan het programma bij voorkeur vanwege baanvinding of om overige redenen.

De meest kenmerkende aspecten van de preventieve aanpak waren:

 •  s' Ochtends een aanvraag WWB/WIJ op het Werkplein, s'middags een intakegesprek bij Tilburg Perspectief en binnen 24 uur start van het programma;
 • Deelnemers kregen een (deelname)overeenkomst die de uitstraling/intentie had van een 'reguliere arbeidsovereenkomst' waarin afspraken en verplichtingen over en weer werden vastgelegd inclusief een zakelijk beleid bij afwezigheid, het niet nakomen van afspraken, onvoldoende sollicitatieactiviteiten, weigeren van aangeboden vacatures et cetera;
 • Het specifiek voor dit project ontwikkelde maatwerkprogramma was vanaf dag 1 gericht op de bemiddeling van deelnemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Het trainingsprogramma bestond uit een weloverwogen mix ter verbetering van sollicitatievaardigheden, netwerkvaardigheden, werknemersvaardigheden (prestatie, presentatie, communicatie en samenwerking). De 1:1 coaching was met name gericht op het stimuleren, motiveren, activeren en de uiteindelijke bemiddeling waarbij tevens voortdurend prestatieafspraken werden gemaakt, bijgesteld en bewaakt tussen deelnemer en Tilburg Perspectief;
 • Deelnemers werden in 4 weken tijd gedurende gemiddeld 2 dagen per week getraind en gecoacht in het zoeken, het vinden en het behouden van werk;
 • De opbrengst van de 1ste week diende te bestaan uit een CV, een heldere motivatie, een sollicitatiebrief en een realistisch/SMART zoekprofiel. Er werd dus niet weken geïnvesteerd in een nog mooier CV, een nog betere brief, ellenlange gesprekken over het realiteitsgehalte van een zoekprofiel of over de passendheid van banen. Bemiddeling en plaatsing was de inzet en het doel en daarmee het (opnieuw) creëren van de uitkeringsonafhankelijkheid van de deelnemer.
 • De coaching en training in de 3 daarop volgende weken bestond voor het grootste deel uit het voortdurend motiveren, stimuleren en activeren van de deelnemer en met stip bovenaan uit concrete bemiddelingsactiviteiten door de individuele loopbaanadviseur voor de desbetreffende deelnemer. Uitgangspunt was: als iemand zichzelf niet goed kan verkopen, moet hij verkocht worden'.
 • Groepsdynamiek en individuele coaching gingen hand in hand: successen en verwijtbare beëindigingen werden gedeeld hetgeen een zeer positieve uitwerking had op de andere deelnemers.
 • Uitgangspunt was het motiveren en stimuleren, echter wel binnen de context van een 'werkgever - werknemerrelatie' waarbij centraal stond de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer/regievoering door de deelnemer zelf. Onvoldoende medewerking of motivatie had direct consequenties voor deelname en daarmee ook voor de (toekomstige) uitkering.

Enkele cijfers voor wat betreft de uitvoering van deze crisismaatregel/de preventieve aanpak (augustus 2010 - mei 2011):

 • circa 750 aanmeldingen (potentiële WWB-ers/WIJ-ers, WWB-ers en eindfase WW-ers);
 • circa 640 gestarte deelnemers (= 86%);
 • van de no shows/niet-starters (72 personen) deed circa 76% geen beroep (meer) op een uitkering;
 • slechts 4,5% werd na aanmelding/intake terug gemeld als zijnde geen passend traject;
 • tijdens of aansluitend aan het programma deed circa 70% (445 personen) van de gestarte deelnemers geen beroep meer op een uitkering (periodiek vond er heronderzoek plaats v.w.b. de actuele uitkeringsstatus van een voormalige deelnemer);
 • het merendeel van de gestarte deelnemers, circa 55%, deed geen beroep (meer) op een uitkering als gevolg van baanvinding; 15% deed geen beroep op een uitkering om overige redenen/werd de uitkeringsaanvraag gestopt/afgewezen;
 • bovenstaande uitstroomresultaten zijn exclusief circa 50 deelnemers (8% van de gestarte deelnemers) die inmiddels opnieuw een uitkering hebben om reden dat de baan gestopt is/ze alsnog in aanmerking komen voor een uitkering;
 • circa 12% van de gestarte deelnemers is doorgestroomd naar een vervolgtraject (Workfirst et cetera);
 • de gemiddelde trajectkosten voor dit intensieve en succesvolle maatwerkprogramma betroffen circa € 800,00 per persoon. 

Mede dankzij het commitment op bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau, dankzij het team van externe professionals dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van het specifiek ontwikkelde programma, het commitment tussen gemeente/UWV Werkplein/werkgevers, de grote betrokkenheid en het ondernemerschap vanuit de afdeling Innovatie en Strategie en dankzij de kortstondige dynamiek van een snel programma is de gemeente in staat geweest in korte tijd - naar re-integratie maatstaven - uitstekende resultaten neer te zetten met een prima verhouding tussen kosten en baten.

Belangrijkste kritische succesfactoren:

 • Heldere communicatie richting alle betrokken partijen (deelnemers, samenwerkingspartners zoals UWV Werkplein en Sociale Zaken en toekomstige werkgevers) bij aanvang van het project met als inzet het managen van verwachtingen, commitment en draagvlak;
 • Snelle start bij aanvraag uitkering;
 • Kort, intensief, professioneel programma op maat (4 weken/20 uur per week) met als basis een zakelijke organisatie en Specifieke Meetbare Ambitieuze Realistische Tijdgebonden uitvoering;
 • Sturing op snelle beschikbaarheid CV en realistisch zoekprofiel (binnen 1 week na start), actieve bemiddeling door loopbaanadviseurs, sturing op perspectief/productiviteit/resultaat/ inzet/aanwezigheid;
 • Maatwerk, servicegerichtheid en voortdurende meting van en sturing op klanttevredenheid;
 • (Onafhankelijke) Positionering van de projectorganisatie met korte communicatielijnen tussen opdrachtgever (gemeente Tilburg/stuurgroep en uitvoeringsorganisatie/Tilburg Perspectief);
 • Professionaliteit van het multidisciplinaire team hoofdzakelijk bestaande uit ZZP-ers;
 • Een sluitende aanpak (sanctiebeleid) bij onvoldoende prestaties. 

Tot slot

Per 1 juni 2011 zijn de activiteiten van de projectorganisatie Tilburg Perspectief afgebouwd en inmiddels beëindigd. Onderdelen van deze succesvolle preventieve aanpak aan de poort zijn ingebed c.q. worden sinds 1 september jl. voortgezet binnen de bestaande infrastructuur van de Gemeente Tilburg i.c. van het UWV Werkplein. Mede bepalend voor het succes van Tilburg Perspectief was het brede draagvlak en commitment binnen de diverse geledingen van de afdeling Sociale Zaken zowel op beleidsmatig niveau alsook ook op het niveau van de casemanagers.

Meer informatie over Tilburg Perspectief

Gemeente Tilburg: Sociale Zaken Afdeling Innovatie & Strategie, Donald Kwint, beleidsmedewerker (beleidsverantwoordelijke voor Tilburg Perspectief)

John van den Berg (externe projectmanager)
013-5428737

John van den Berg is sinds 1978 vanuit diverse rollen actief in binnen- en buitenland op het gebied van arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheidsbeleid, re-integratie, activering en mobiliteit. Sinds 1992 is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager.

www.vdbergconsultants.nl
 


Startpagina

Gebruiksovereenkomst Privacybeleid

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009

 

 vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact