Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Contact
Innovatief concept: preventieve aanpak Gemeente Tilburg
Afbouw Gesubsidieerde Arbeid/Mobiliteitscentrum Gemeente Tilburg
Vacatures
Favoriete links
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Gebruiksovereenkomst
Opdrachtovereenkomst


Model Opdrachtovereenkomst vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals

Ondergetekenden:


Partij A – opdrachtgever

<Bedrijfsnaam opdrachtgever>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam> gevestigd aan de <adres opdrachtgever>
hierna te noemen 'opdrachtgever' 
 
en Partij B – ZZP opdrachtnemer
vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, rechtsgeldig vertegenwoordigd door John C.B. van den Berg, gevestigd aan de Aletta Jacobslaan 2, 6662 LX Elst
hierna te noemen 'opdrachtnemer'

zijn het volgende overeengekomen:

Opdrachtnemer zal voor opdrachtgever zelfstandig werkzaamheden en of diensten verrichten bestaande uit: <omschrijving werkzaamheden/diensten>. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd te <gegevens locatie waar opdracht uitgevoerd wordt>. Opdracht wordt uitgevoerd tegen een tarief van <invullen:per uur/ per dag, per week, totale opdracht, btw>

Bovenstaande werkzaamheden zullen door opdrachtnemer worden uitgevoerd naar richtlijnen van de opdrachtgever, zonder dat er sprake is van een arbeidsverhouding, gedurende <beschrijving uren per dag, week, maand etc.> Na afloop van bovenstaande periode zijn er wederzijds geen verplichtingen meer, tenzij er sprake is van een optie tot verlenging zoals hierna beschreven. <indien u deze optie niet wilt toepassen tekst verwijderen>
De overeengekomen opdracht zal worden uitgevoerd ingaande <datum> en zal, zonder dat daartoe opzegging is vereist, eindigen op <datum> Er is <wel/geen> sprake van een optie op verlenging.
Opdrachtnemer zal opdrachtgever een factuur sturen voor gewerkte uren en of levering van diensten per <invullen, bijvoorbeeld per opdracht, per week of per maand> Onkosten zoals <beschrijven> die opdrachtnemer moet maken om werkzaamheden uit te voeren zullen worden doorberekend aan opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich om facturen binnen <termijn invullen> na factuurdatum te betalen. Bij in gebreke blijven kan hiervoor de wettelijke rente worden doorberekend aan opdrachtgever.

Bijzondere bepalingen: < hier kunt u bijzondere bepalingen invoeren>

Verantwoordelijkheden:
De verantwoordelijkheid voor het gebruik van apparatuur en verwerkte materialen liggen bij <opdrachtgever of opdrachtnemer>. Opdrachtnemer geeft hierbij aan dat hij <wel of niet> verzekerd is ten aanzien van mogelijke aanspraken door opdrachtgever middels een verzekering aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)

Status zelfstandigheid opdrachtnemer – Dit is een overeenkomst voor het zelfstandig uitvoeren van diensten en/of het leveren van goederen waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtnemer verklaart hierbij als zelfstandig ondernemer te functioneren en zal geen aanspraken doen op doorbetaling in geval van ziekte en vakantiedagen. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij of zij aan alle eisen van de Nederlandse wet voldoet ten aanzien van zelfstandig ondernemerschap en is verantwoordelijk voor het correct afdragen van belastingen, sociale premies en btw, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een kopie van een identiteitsbewijs en een VAR verklaring waarin opdrachtnemer aangeeft dat hij zelfstandig is volgens de Belastingdienst is <wel of niet> afgegeven door opdrachtnemer.

Partijen verplichten zich tot geheimhouding aangaande bedrijfsinformatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, tijdens de opdrachten, ook na afloop van de opdracht. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is.  
Aldus overeengekomen op <datum> te <plaatsnaam>

Handtekening voor akkoord (in tweevoud tekenen)

Opdrachtgever
Naam
Handtekening

Opdrachtnemer        vdBerg Consultants
Naam                      John C.B. van den Berg                  
HandtekeningStartpagina

Gebruiksovereenkomst   Privacybeleid  


© vdBerg
Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009
 


vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact