Loopbaan en Interim Professionals
vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Contact
Innovatief concept: preventieve aanpak Gemeente Tilburg
Afbouw Gesubsidieerde Arbeid/Mobiliteitscentrum Gemeente Tilburg
Vacatures
Favoriete links
Opdrachtovereenkomst
Leveringsvoorwaarden
Privacybeleid
Gebruiksovereenkomst
 
Overeenkomst tussen gebruiker en vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals

De website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals bestaat uit verschillende webpagina’s die worden aangedreven door vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals.

De website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals kan links naar andere websites ("gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites staan niet onder de controle van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals en vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals garandeert u vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals dat u de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals of het gebruik en genot van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de websites van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.
 
GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (collectief, "Communicatiediensten"). U gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst.
Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u:
 • Niemand te schande zult maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) zult schenden.
 • Niet zult publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden waarbij sprake is van ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen, aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Geen bestanden zult uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Geen bestanden zult uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een andere computer kunnen schaden, bevatten.
 • Geen goederen of diensten zult adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Geen enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven zult uitvoeren of doorsturen.
 • Geen bestand zult downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Geen toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand bevat, gekregen middels uploaden, zult falsificeren of wissen.
 • Niet een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten zult beperken of remmen.
 • Geen gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst zult schenden.
 • Niet zult oogsten of op een andere manier informatie zult verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Niet zult handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals behoudt het recht om naar vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw gezinsleden/relaties geeft in een Servicedienst. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst en keurt deze ook niet goed en daarom kan vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Medewerkers, partners en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen download.

MATERIALEN VERSTREKT AAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals OF GEPLAATST OP EEN website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals

vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals beschouwt de materialen die u verstrekt aan vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, upload, toevoegt of overlegt aan een website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw inzending te gebruiken voor hun internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. VdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE VAN VdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE WEBSITE VAN VdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL MET DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN VdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS.
INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: info@loopbaaneninterimprofessionals.nl

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

ALGEMEEN
Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de Nederlandse wetgeving en de wetten van de staat Washington, V.S. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de (staats of federale) rechtbanken van King County, Washington, V.S respectievelijk van Nederland. Gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals. Op de nakoming van deze overeenkomst door vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals of informatie die aan vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is verstrekt of door vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheids-beperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals met betrekking tot de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals met betrekking tot de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.
Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in de Nederlandse taal.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de website van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals is van © vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN INZAKE INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals. ER WORDT GEEN ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE NIET OVEREENKOMSTIG DE TE VOLGEN PROCEDURE ZIJN.Startpagina          

Privacybeleid

© vdBerg Consultants, Loopbaan en Interim Professionals Elst 2009


vdBerg Consultants, een nieuw perspectief voor mens en organisatie
Service voor Werknemers
Service voor Organisaties
Trainingen
Assessment
Professionals
Wetenswaardigheden
Contact